top of page

Lasten itsesäätelyn kehitys ja tukeminen

Lasten kiukkukohtaukset, aggressiivinen käyttäytyminen, sekä haasteet keskittymiskyvyssä heikentävät lapsen hyvinvointia ja vievät voimavaroja kaikilta osapuolilta. 

Koulutuksessa keskitytään lasten tunteiden, käyttäytymisen ja kognitiivisten säätelyprosessien maailmaan tieteellisestä ja käytännönläheisestä näkökulmista käsin.

Koulutus tarjoaa:

 • Ymmärrystä ja tietoa miten itsesäätely toimii ja kehittyy

 • Käytännöllisiä toimintamalleja ja suhtautumistapoja lapsen itsesäätelyn tukeen

 • Omien voimavarojen laajentamista suhtautumistapojen muutoksen ja harjoitteiden kautta 

Koulutus soveltuu mm. päiväkodeille, kouluille, sekä lasten vanhemmille. 

itsesäätelykortit.jpg

ITSESÄÄTELYKORTIT JA TUNNERAKETTI -TUOTE

Yhteistyössä Kidijobin kanssa suunnittelemat itsesäätelykortit, tunneraketti, sekä juliste mahdollistavat itsesäätelytaitojen konkreettisen harjoittelun lasten kanssa. Tämä tuotepaketti mahdollistaa entistä monipuolisemman kuvatuenkäytön lasten tunteiden hallinnassa sekä toiminnanohjauksessa. 

TUNNERAKETTI  yhdistettynä ITSESÄÄTELYKORTTEIHIN on konkreettinen keino

 • emootioiden TUNNISTAMISEEN, NIMEÄMISEEN ja TIETOISEEN käsittelyyn yhdessä aikuisen ja vertaisten kanssa.

 • TUNNERAKETIN avulla etsitään yhdessä myös sopivia keinoja eli strategioita, jotta tunteita opitaan säätelemään tarkoituksenmukaisesti ja oma toiminnanohjaus vahvistuu.

 • TUNNERAKETIN kanssa työskentely yksittäisten lasten ja koko lapsiryhmän kanssa on positiivinen keino tehdä näkyväksi EMOTIONAALISEN itsesäätelytaidon harjoittelemista, huomioiden lapselle ominainen leikillinen ja toiminnallinen tapa toimia.


Itsesäätelytaitoja vahvistava tuotepaketti sisältää:

 • Itsesäätelykortit (13 tunnetilakorttia, 13 strategiakorttia ja konkreettisia käyttövinkkejä korttien kanssa tehtäväksi)

 • Webinaarin (Itsesäätely rikastuttaa oppimisen taitoja/ KT Jouni Veijalainen, kesto 30 min)

 • Julisteen (tunnetilat ja strategiat kootusti)

 • Tunneraketin   ja maapallon  (itse askarteltava)

 • Lyhyen teoriaosuuden EMOTIONAALISESTA itsesäätelytaidosta (suunnattu aikuisille)

 • Tiia Tunne- animaatio, joka kertoo lapsille emotionaalisesta itsesäätelytaidosta ja tunneraketin käytöstä (suunnattu lapsille)

karri_kontrolli.jpg

ITSESÄÄTELYLEIKKIKORTIT JA TAITOTAULU -TUOTE

Yhteisyössä Kidijobin kanssa suunnittelemat itsesäätelyleikkikortit ja taitotaulu -tuote kohdistuu käyttäytymisen säätelyn tukeen ja oppimiseen. 

Itsesäätely on taito, joka jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Emotionaalinen- , kognitiivinen- ja käyttäytymisen itsesäätely kehittyvät samanaikaisesti tukien vahvasti toinen toisiaan.

Tämä oppimiskokonaisuus keskittyy KÄYTTÄYTYMISEN ITSESÄÄTELYÄ oppimista tukeviin harjoitteisiin ja leikkeihin:

 • Opitaan käyttäytymisen itsesäätelyä ryhmässä toiminnallisesti, osana ryhmän päivittäistä arjen toimintaa.

 • Tehtävien aikana lasten havainnointi on keskiössä.

 • Mitä paremmin lapsi tunnetaan, sitä paremmin pystytään toiminnan kautta edistämään säätelyä.


Käyttäytymisen itsesäätelytaitoja vahvistava tuotepaketti sisältää:

 • Webinaarin (Itsesäätely rikastuttaa oppimisen taitoja/ KT Jouni Veijalainen, kesto 30 min)

 • Julisteen (Opitaan itsesäätelyä – 10 hyvää askelta) ryhmän seinälle tai lapsen kotiin annettavaksi

 • Käyttäytymisen itsesäätelyä tukevat leikkikortit  9 kpl (+ tyhjiä leikkikortteja omia leikki-ideoita varten)

 • Taitotaulu itsesäätelytaitojen harjoitteluun

 • Lyhyen teoriaosuuden käyttäytymisen itsesäätelytaidosta (suunnattu aikuisille)

 • Karri Kontrolli- animaatio, joka kertoo lapsille käyttäytymisen itsesäätelytaidosta (suunnattu lapsille)

 • Superhahmo- paperinuket leikkeihin

 • Videoesimerkit toiminnallisista tehtävistä

 Tämä oppimistuote toimitetaan  sähköpostiin linkkeinä ja on itse tulostettava.

 Oppimistuotteeseen sisältyvä webinaari, videoesimerkit sekä animaatio ovat sähköisinä linkkeinä oppimateriaalissa. 

bottom of page